Monitoring

Kamery monitoringu
Kamery monitoringu

Monitoring jest popularnym systemem zabezpieczaj?cym nasze mienie w przedsi?biorstwach i w domach prywatnych tak?e jako uzupe?nienie systemu alarmowego.

Systemy Monitoringu ogólnie mo?emy podzieli? na trzy rodzaje:

  • Monitoring Analogowy
  • Monitoring HD CCTV (HDTVI / AHD)
  • Monitoring Cyfrowy IP

Monitoring Analogowy

Monitoring analogowy, cho? jeszcze sporadycznie stosowany, powoli zostaje wypierany przez technologi? cyfrow? IP. System analogowy posiada bowiem ograniczone mo?liwo?ci w zakresie rozdzielczo?ci obrazu (PAL D1 720×576) a tym samym jako?ci nagranego materia?u, obni?aj?c skuteczno?? rozpoznawania zarejestrowanych osób oraz przedmiotów.
Jedynym plusem tego systemu monitoringu jest ni?sza cena w stosunku do pozosta?ych technologii.

Monitoring HD CCTV

Monitoring HD CCTV jest technologi? telewizji przemys?owej ??cz?c? w pewnym sensie cechy systemów analogowych oraz systemów IP. Stanowi alternatyw? dla u?ytkowników systemów analogowych chc?cych uzyska? obraz wy?szej jako?ci nie zmieniaj?c przy tym okablowania w monitorowanym obiekcie. Ten system monitoringu pozwala na uzyskanie rozdzielczo?ci obrazu Full HD 1920×1080 wykorzystuj?c dotychczasow? instalacj? systemów analogowych czyli przewód koncentryczny. Trzeba zaznaczy?, ?e jest to rozdzielczo?? maksymalna w porównaniu do Systemów IP, które oferuj? rozdzielczo?ci du?o wi?ksze.

Monitoring Cyfrowy IP

Nowoczesny Monitoring IP daje mo?liwo?? uzyskania obrazu o nieporównywalnej jako?ci w stosunku do systemów analogowych. Pozwala na uzyskanie znacznie wi?kszych rozdzielczo?ci wraz z transmisj? po skr?tce na wi?ksze odleg?o?ci.
Obecnie stosowane w systemach telewizji przemys?owej kamery IP posiadaj? rozdzielczo?ci rz?du 1,3Mpx, 2Mpx, 3Mpx oraz 5 Mpx. Kwestia ta, ma istotne znaczenie w przypadku obserwacji rozleg?ego terenu, gdzie wystarczy? mo?e zastosowanie 1 kamery IP zamiast 2 do 3 kamer analogowych.
Technologia cyfrowa IP daje równie? o wiele wi?ksze mo?liwo?ci w przypadku zaawansowanej analizy obrazu uzyskiwanego przy zastosowaniu kamer monitoringu IP, pozwalaj?c na identyfikacj? oraz szczegó?ow? analiz? ludzkich twarzy, numerów rejestracyjnych pojazdów a nawet niewielkich detali.

Inteligentny Monitoring

Krokiem dalej w stron? bardziej zaawansowanej technologii jak? oferuje telewizja przemys?owa s? kamery, posiadaj?ce mo?liwo?? prowadzenia „inteligentnego” monitoringu obiektów. Sprz?t tego rodzaju równie? oferuje firma Elektro-Mont Zabrze.

Mo?na rozró?ni? dwa poziomy funkcjonalno?ci takich kamer w systemach telewizji przemys?owej:

  • Jednym rozwi?zaniem jest wykorzystanie w systemie monitoringu kamer, które po wykryciu ruchu wykonuj? zbli?enie z automatycznym ustawieniem ostro?ci na poruszaj?cy si? obiekt, po ustaniu ruchu nast?puje powrót do pocz?tkowego ustawionego stanu pracy.
  • Drugi to zaawansowane kamery z funkcj? ?ledzenia ruchu. Kamery te, w czasie standardowej pracy wykonuj? automatyczn? dookoln? obserwacj? terenu, b?d? inny rodzaj obserwacji, na jaki zosta?y ustawione, natomiast z chwil? wykrycia ruchu rozpoczynaj? ?ledzenie poruszaj?cego si? obiektu w obr?bie 360° w poziomie wraz z mo?liwo?ci? nachylenia nawet w zakresie 220° w pionie oraz finalnie poprzez wyj?cia alarmowe potrafi?ce powiadomi? np. ochron?.

W przypadku konieczno?ci prowadzenia obserwacji w ?rodowisku ograniczonego o?wietlenia lub ca?kowitego jego braku, stosuje si? kamery wyposa?one w pod?wietlenie promieniami podczerwonymi tzw. promienniki IR o mocy dostosowanej do zaistnia?ych warunków otoczenia. Realny zasi?g takiego do?wietlenia wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu metrów.

Nast?pnym plusem monitoringu IP jest mo?liwo?? podgl?du obrazu o wysokiej rozdzielczo?ci w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na ?wiecie za pomoc? smartfona, tabletu czy komputera, co oczywi?cie tak?e zwi?ksza komfort u?ytkowania takiego systemu monitoringu.
Mo?e bowiem zdarzy? si?, i? przebywaj?c na wakacjach z dala od domu chcieliby?my wiedzie? co dzieje si? z naszym mieniem lub b?d?c w delegacji sprawdzi? czy w firmie wszystko przebiega w zaplanowany sposób.

Wyobra?my sobie sytuacj?, w której podczas nieobecno?ci w domu dostajemy powiadomienie sms’em o w??czeniu si? systemu alarmowego. Jeste?my stosunkowo spokojni poniewa? tak? sam? informacj? otrzyma?a firma ochroniarska, która skierowa?a do naszego domu swój patrol. My w mi?dzyczasie, maj?c podgl?d z wszystkich kamer, jaki oferuje nam nasza telewizja przemys?owa, ogl?damy na smartfonie, co w danej chwili dzieje si? w obej?ciu naszego domu lub w przypadku posiadania kamer wewn?trznych mo?emy na bie??co monitorowa? sytuacj? w jego wn?trzu.

Sprz?t do rejestracji

Rejestratory

W celu przybli?enia Pa?stwu tematyki zwi?zanej z mo?liwo?ciami, technologi? oraz rodzajem poszczególnych systemów rejestracji obrazu przedstawiamy tu jedynie ogólne informacje bez zg??biania zagadnie? czysto technicznych.
Rejestratory podobnie jak kamery pracuj? w okre?lonej technologii. W zale?no?ci od zaawansowania sprz?tu jak i przeznaczenia systemu monitoringu posiadaj? mo?liwo?? rejestracji tylko obrazu lub obrazu wraz z d?wi?kiem, wyposa?one s? w ró?n? ilo?? wej?? oraz wyj?? alarmowych, potrafi? obs?u?y? od jednego do o?miu dysków twardych.

Szczególn? uwag? przy doborze rejestratorów monitoringu nale?y zwróci? na mo?liwo?ci zwi?zane z szybko?ci? rejestracji, która ma istotne znaczenie w jako?ci i p?ynno?ci uzyskanego obrazu. Obecnie rejestratory nagrywaj? obraz z szybko?ciami od 12,5 kl/s w przypadku najprostszych wersji, poprzez standardowe 25 – 30 kl/s, a? po te najbardziej zaawansowane oferuj?ce pr?dko?? zapisu 60 kl/s. Istotna jest w tym przypadku maksymalna szybko?? rejestracji uzyskana na jeden poszczególny kana? w maksymalnej rozdzielczo?ci, któr? oferuje dany rejestrator np. 1920×1080 – obraz z kamer 2Mpx.
W czasie obecnym, cz??? rejestratorów IP potrafi obs?u?y? kamery o wy?szych rozdzielczo?ciach jak 3 i 5 Mpx, lecz znaczna ich wi?kszo?? robi to kosztem pr?dko?ci zapisu lub ograniczaj?c ilo?? kamer. Rejestrator taki standardowo obs?uguj?cy 8 kana?ów z pr?dko?ci? zapisu 25 kl/s w rozdzielczo?ci 1920×1080 potrafi równie? obs?u?y? obraz z 8 kamer 3MP (2048×1536) lecz tylko z pr?dko?ci? 12,5 kl/s b?d? z mniejszej ilo?ci kamer z wi?ksz? pr?dko?ci?.

Rodzaje Rejestratorów w systemach monitoringu

Rejestrator DVR (Digital Video Recorder) – Wbrew myl?cej nazwie Digital – Cyfrowy, rejestrator wspó?pracuje z analogowymi kamerami monitoringu. Wyposa?ony jest w wej?cia BNC, poprzez które po??czony jest z kamerami analogowymi za po?rednictwem przewodu koncentrycznego. Standardowo rejestratory obs?uguj? 4, 8, 16 b?d? 32 kana?y. Ilo?? wej?? BNC odpowiada maksymalnej ilo?ci kamer, które mo?emy pod??czy? do danego rejestratora. Zgo?a Inaczej ma si? rzecz w przypadku rejestratorów IP.

Rejestrator NVR (Network Video Recorder) – To rejestrator przeznaczony do wspó?pracy z kamerami cyfrowymi IP (Internet Protocol). Cyfrowy przesy? danych daje nam o wiele wi?ksze mo?liwo?ci w uzyskaniu wy?szych rozdzielczo?ci. Rejestratory cyfrowe IP nie posiadaj? konkretnej ilo?ci wej?? odpowiadaj?cych ilo?ci mo?liwych do pod??czenia kamer – jak w przypadku rejestratorów DVR). Sygna? z kamer dostarczany jest do rejestratora poprzez jedno wej?cie RJ45 za pomoc? switch’a, do którego pod??czona jest dowolna ilo?? kamer pracuj?ca w sieci LAN.
Doboru i monta?u rejestratora dokonuje si? na podstawie maksymalnej ilo?ci kamer IP, mo?liwych do obs?u?enia przez dany rejestrator, uwzgl?dniaj?c szybko?? zapisu dla poszczególnego kana?u z jak? potrafi rejestrowa? obraz w maksymalnej rozdzielczo?ci.

Rejestrator HVR (Hybrid Video Recorder) – Rejestrator hybrydowy to urz?dzenie ??cz?ce w jednej obudowie mo?liwo?? rejestracji obrazu w ró?nych technologiach. Jest odpowiednim rozwi?zaniem w przypadku rozbudowy analogowego systemu monitoringu o dodatkowe kamery HD CCTV mog?ce przesy?a? cyfrowy sygna? w jako?ci HD po przewodzie koncentrycznym. Równie? do takiego rejestratora mo?na pod??czy? kamery IP, których sygna? doprowadzamy przewodem ethernetowym. Rejestratory Hybrydowe wyst?puj? w ró?nych wariantach: System analogowy / System IP; System analogowy / System HD CCTV, System HDCCTV / System IP.

Jako?? Monitoringu

Aby monitoring nie pe?ni? jedynie funkcji prewencyjnej, lecz w?a?ciwie spe?nia? swoj? rol? nale?y u?ywa? przede wszystkim sprz?tu dobrej jako?ci, najlepiej znanych i sprawdzonych producentów.

Na jako?? systemu monitoringu a tym samym warto?? zarejestrowanego obrazu maj? wp?yw nie tylko kamery, lecz wszystkie pozosta?e elementy systemu monitoringu takie jak rejestratory, obiektywy, z??czki, zasilacze, rozdzielacze, monitory a przede wszystkim dobrej jako?ci przewody.
Kamery powinny by? dobierane indywidualnie w zale?no?ci od wielko?ci a zarazem charakteru obserwowanego obszaru, rodzaju o?wietlenia oraz jego intensywno?ci – znaczenie ma tu zarówno niedo?wietlenie jak i nadmierne o?wietlenie.

Czytelny i ostry obraz dobrej jako?ci uzyskany dzi?ki profesjonalnemu systemowi monitoringu mo?e znacznie pomóc w szybszym wykryciu ewentualnego sprawcy zarejestrowanej sytuacji, ale i równie? daje mo?liwo?? wykorzystania takiego materia?u jako niepodwa?alnego dowodu w s?dzie.
Niekiedy w mediach mo?emy spotka? si? z przyk?adami zarejestrowania zdarzenia, na których wida? osob? lub pojazd, lecz tak naprawd? wida? niewiele – obraz s?abej jako?ci pozostawiaj?cy wiele do ?yczenia. Cz?sto okazuje si?, ?e nawet dzi?ki d?ugotrwa?ej i ?mudnej analizie nagranego materia?u nie ma mo?liwo?ci pomy?lnego rozwi?zania sprawy.

Aby w przysz?o?ci unikn?? zadawania sobie pyta? korzystaj?c z systemu telewizji przemys?owej – dlaczego obraz z naszych kamer jest niewyra?ny, ma?o ostry, zamazany, z widocznymi paskami, niedo?wietlony lub prze?wietlony, warto czasami zastanowi? si? przed propozycj? monta?u systemu po konkurencyjnej i atrakcyjnej bo przecie? niskiej cenie.

Miejscowo?ci, w których wykonujemy monta? monitoringu

Monitoring ?l?sk, telewizja przemys?owa ?l?sk, monta? kamer ?l?sk, monta? monitoringu ?l?sk, Monitoring ?l?skie, telewizja przemys?owa ?l?skie, monta? kamer ?l?skie, monta? monitoringu ?l?skie, Monitoring Katowice, telewizja przemys?owa Katowice, monta? kamer Katowice, monta? monitoringu Katowice, Monitoring Gliwice, telewizja przemys?owa Gliwice, monta? kamer Gliwice, monta? monitoringu Gliwice, Monitoring Zabrze, telewizja przemys?owa Zabrze, monta? kamer Zabrze, monta? monitoringu Zabrze, Monitoring Bytom, telewizja przemys?owa Bytom, monta? kamer Bytom, monta? monitoringu Bytom, Monitoring Ruda ?l?ska, telewizja przemys?owa Ruda ?l?ska, monta? kamer Ruda ?l?ska, monta? monitoringu Ruda ?l?ska, Monitoring Rybnik, telewizja przemys?owa Rybnik, monta? kamer Rybnik, monta? monitoringu Rybnik, Monitoring, telewizja przemys?owa, monta? kamer, monta? monitoringu, Monitoring Tychy, telewizja przemys?owa Tychy, monta? kamer Tychy, monta? monitoringu Tychy, Monitoring Sosnowiec, telewizja przemys?owa Sosnowiec, monta? kamer Sosnowiec, monta? monitoringu Sosnowiec, monitoring Chorzów, telewizja przemys?owa Chorzów, monta? kamer Chorzów, monta? monitoringu Chorzów, monitoring Tarnowskie Góry, telewizja przemys?owa Tarnowskie Góry, monta? kamer Tarnowskie Góry, monta? monitoringu Tarnowskie Góry, monitoring Knurów, telewizja przemys?owa Knurów, monta? kamer Knurów, monta? monitoringu Knurów, monitoring Miko?ów, telewizja przemys?owa Miko?ów, monta? kamer Miko?ów, monta? monitoringu Miko?ów