10 sposobów na problemy z zasięgiem

O ile nie znajdujemy si? w g??bokiej jaskini, na bezkresnym stepie czy na biegunie, jest du?a szansa, ?e problemom z zasi?giem da si? zaradzi?. Oto dziesi?? prostych sposobów, które mog? pomóc.

1. Jak silny jest twój sygna? GSM?

Najwazniejsz? spraw? jest ustalenie si?y sygna?u. Pewne wyobra?enie na ten temat mo?e da? podstawowy kreskowy wska?nik, jednak jest to narz?dzie ma?o precyzyjne. Urz?dzenia mobilne potrafi? jednak sprawdzi? ten parametr dok?adniej.

U?ytkownicy iPhone po wybraniu ci?gu znaków *3001#12345#* prze??cz? swój smartfon w tryb pomiaru pola. Moc sygna?u wyra?ona jest w dBm. U?ytkownicy telefonów z Androidem powinni poszuka? wska?nika mocy sygna?u w ustawieniach telefonu lub pos?u?y? si? któr?? z dost?pnych w sklepie Google Aplikacji.

Im wy?sze wskazanie pomiaru tym lepiej – moc poni?ej -100dBm oznacza ju? problemy z utrzymaniem po??czenia.

2. Zrób map? si?y sygna?u

Je?li w mieszkaniu lub domu mamy problemy z zasi?giem, warto zacz?? od pomiaru i opracowania mapy mocy sygna?u. W ten sposób nie tylko dowiemy si?, sk?d najlepiej wykonywa? po??czenia, ale te? jakie miejsca omija?, gdy przechadzamy si? podczas rozmowy.

3. Otwórz okno

Wbrew pozorom, praktycznie niewidzialna dla oka bariera, dla fal radiowych stanowi przeszkod? nie mniejsz? ni? ?ciany. Je?li wewn?trz domu mamy do czynienia z zak?óceniami, warto spróbowa?.

4. Znajd? najbli?szy maszt

Maszty GSM, podobnie jak przewody wysokiego napi?cia, nie nale?? do elementów otoczenia szczególnie po??danych w bezpo?rednim otoczeniu miejsca zamieszkania. Takie s?siedztwo ma jednak oczywisty pozytywny wymiar – silne i stabilne po??czenie z sieci? operatora.

5. W gór? telefony

Im mniej obiektów znajduje si? mi?dzy masztem a naszym urz?dzeniem, tym lepiej, wi?c zaj?cie wy?szej pozycji to zawsze dobry pomys?.

6. Zresetuj po??czenie

Telefon stara si? po??czy? z najbli?szym masztem, ale zak?ócenia, nat??enie ruchu w sieci, czy po prostu fakt, ?e poruszamy si?, mo?e sprawi?, ?e nasze urz?dzenie b?dzie utrzymywa?o mniej efektywne po??czenie. Tutaj mo?e pomóc ponowne nawi?zanie po??czenia z sieci? – aby to zrobi?, najpro?ciej przej?c na chwil? w tryb lotniczy.

7. Rozmowy Wi-Fi calling

Sytuacja, w której do domu doprowadzony jest internet po kablu, a sie? telefonii komórkowej szwankuje, nie nale?y do rzadko?ci. W takim wypadku mo?e okaza? si?, ?e nawi?zanie po??czenia za po?rednictwem domowej sieci Wi-Fi, na co pozwalaj? niektóre urz?dzenia mobilne, b?dzie lepszym rozwi?zaniem.

8. Trzymasz to ?le

Wada projektowa iPhone 4, która sprawia?a, ?e u?ytkownik niew?a?ciwie chwytaj?c telefon, móg? skutecznie zak?óci? dzia?anie anteny, wesz?a do kanonu hermetycznych ?artów gad?eciarzy. Warto jednak pami?ta?, ?e wszystkie smartfony w dalszym ci?gu posiadaj? anteny. Ustalenie, w jaki sposób zosta?a wbudowana ta w naszym urz?dzeniu, mo?e pomóc w ustaleniu, w jakiej pozycji wzgl?dem nadajnika urz?dzenie dzia?a najlepiej.

9. Zmie? operatora

Sprawa mo?e wydawa? si? oczywista dla ludzi cz?sto bywaj?cych za granicami kraju, gdzie dokonanie wyboru mi?dzy operatorami jest cz?sto pierwsz? czynno?ci?. W Polsce najwi?ksi operatorzy posiadaj? infrastruktur? obejmuj?c? praktycznie ca?y kraj i korzystaj? z niej ci mniejsi. Jednak na terenach oddalonych od miast, gdzie zag?szczenie masztów jest wielokrotnie mniejsze, a zw?aszcza w terenie górzystym, gdy bli?szy maszt zas?oni?ty jest przez wzgórze warto przetestowa?, jak sprawuj? si? inne sieci.

10. Wzmacniacz sygna?u

W polskich warunkach, je?li lokalizacja naszego domu uniemo?liwia nawi?zywanie po??cze? z telefonów, jest jeszcze szansa, ?e dzia?a? b?dzie odbiornik mobilnego internetu – wtedy do dostarczonego modemu pod??czy? mo?na ju? zwyk?y telefon. Prawdziwe wzmacniacze sygna?u sieci telefonii komórkowej, postawione samowolnie mog? powodowa? zak?ócenia okolicznych sieci i s? w Polsce zakazane. W takiej sytuacji pozostaje liczy?, ?e operator zdecyduje si? na postawienie masztu w naszej okolicy. Lub zastosowa? homologowany wzmacniacz z oferty tej firmy: https://lepszy-zasieg.pl/Wzmacniacze-zasiegu?product_id=54